Các sự chứng nhận

Mike Eng: Dân biểu tiểu bang của địa hạt 49thth District

… Sự thử thách lớn nhất là làm thế nào để tiết kiệm năng lượng. Tôi hôm nay ủng hộ cho sự cố gắng nầy. Đầu tiên tôi đả khởi sự Environmental Commission tại San Gabriel Valley và Monterey Park khi tôi từng là thị trưởng của Monterey Park.

Polly Low:  CouncilwomanBà nghị viên thành phố Rosemead

…Sự quan trọng của trường hợp nầy là cho bạn có kiến thức là điểm chính làm thế nào để tiết kiệm năng lượng và tiền bạc. Tổ chức những buổi họp mặt như vậy đòi hỏi nhiều sự cố gắng và công việc cực nhọc không ai biết… Cám ơn tất cả 3 công ty hợp tác làm việc với nhau là Global Energy Services, SCE và SCG….

Julie Constanzo:  Bà nghị viên thành phố San Gabriel

…Bước đầu tiên của bạn cho sự tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tiền bạc và bảo tồn môi sinh. Sự hiện của bạn hôm nay rất là quang trọng, chỉ dẩn chúng tôi sự quang trọng về tiết kiệm năng lượng …Tôi cám ơn các bạn đả mang tất cả mọi người đến chung với nhau …

Bob Bruesch:  Garvey School Board Member, Garvey School District

…SCE là người láng giềng của chúng ta. I đả được ủy nhiệm cho Hội Đồng Giáo Dục Năng Lượng … Tôi đả làm việc với SCE để sang lập tài liệu về bảo tồn năng lượng cho các học sinh. Tôi đả dùng tài liệu nầy trong lớp học 30 năm qua. Những gì đả làm cho tôi sung sướng là những người trẻ và gia đình trong cộng đồng của chúng ta đả được thâu nhập những gì chúng ta đả dạy cho họ cách đây 30 năm …

Anthony Wong:  Ông Nghị Viên thành phố Monterey Park

…Tôi tuyên thưởng Global Energy Services, SCE và SCG cho các công việc khó nhọc và thành quả tốt đẹp trong việc mang lại chương trình tiết kiệm năng lượng và bảo tồn môi sinh đến cộng đồng của chúng ta…

David Lau:  Ông Nghị Viên thành phố of Monterey Park

…Biết ơn cho các bạn sự hết lòng và thành quả trong việc tạo dựng sự hợp tác với cộng đồng để giáo dục, khuyến khích và mang lại sự nhận thức về những chương trinh tiết kiệm năng lượng qua những buổi hội thảo và tiếp xúc. Mục tiêu của các bạn là tạo nên một sự tốt lành hơn và bảo tồn môi sinh đả chứng minh tiết kiệm năng lượng đả được hấp thụ…

Alice Buczek: Program Manager, Southern California Gas Company

…Chúng tôi đả có hợp đồng với Global Energy Services từ năm 2002 và chúng tôi đả có một mối liên hệ chặt chẻ, vượt quá mục tiêu trong việc tiếp xúc với cộng đồng. Chúng tôi hy vọng sẻ tiếp tục những thành qủa nầy…

Richard Genece: Senior Manager, Southern California Edison

…Chương trình nầy rất là quang trọng, và duy nhất với khả năng cho chúng ta trao các thông tin và hướng dẩn trong việc tiết kiệm năng lượng và tiền bạc bằng các ngôn ngữ. Đây là một dịp may lớn lao được hợp tác với các cộng đồng…