Các sự Tuyên Trạng

Nhận thức của sự cố gắng hết mình trong việc thi hành chương trình truyền bá về năng lượng bằng ngôn ngử với các thành phố và các tổ chức trong cộng đồng để tiếp cận với các cư dân và kinh doanh về tiết kiệm năng lượng, tiền bạc và môi sinh.