Các Buổi Họp

Vui lòng dò xem có các buổi họp nào trong khu vực của qúi vị!

Không thấy gì thích hợp cho quí vị?
Cần thêm chi tiết, gọi chúng tôi 1-800-898-6788!

 • August 1, 2019 Family Health and Fun Fair

  What – Family Health and Fun Fair. When – August 1, 2019 9:00 A.M. – 1:00 P.M. Where – SAC Health System, 250 South G Street, San Bernardino, CA 92410.

 • August 8, 2019 Street Fest

  What – Street Fest. When – August 8, 2019 5:00 P.M. – 9:00 P.M. Where – 4100 Baldwin Park Blvd., Baldwin Park, CA 91706

 • August 10, 2019 Health & Wellness Fair

  What – Health & Wellness Fair. When – August 10, 2019 10:00 A.M. – 1:00 P.M. Where – Fullerton Community Center (340 W Commonwealth Ave. Fullerton CA).

 • September 7,8, 2019 Moon Festival & Temple City

  What – Moon Festival & Temple City. When – September 7,8, 2019 2:00 P.M. – 10:00 P.M. Where – Temple City Park & Las Tunas Dr.(5939 Golden West Ave, Temple City, CA ).