Các Buổi Họp

Vui lòng dò xem có các buổi họp nào trong khu vực của qúi vị!

  1. Saturday, November 14th, The Salvation Army in Redlands, CA
    • From 11:00 AM – 3:00 PM
  2. Saturday, November 21st, Redlands Thrift Store in Redlands, CA
    • From 11:00 AM – 3:00 PM
  3. Saturday, December 5th, Family Discount Store in Bloomington, CA
    • From 11:00 AM – 3:00 PM

Không thấy gì thích hợp cho quí vị?
Cần thêm chi tiết, gọi chúng tôi 1-800-898-6788!