Các Buổi Họp

Vui lòng dò xem có các buổi họp nào trong khu vực của qúi vị!

Không thấy gì thích hợp cho quí vị?
Cần thêm chi tiết, gọi chúng tôi 1-800-898-6788!

 • October 13, 2018 42nd Annual Walnut Family Festival

  What – 42nd Annual Walnut Family Festival. When – October 13, 2018 (9:00 A.M. – 5:00 P.M.). Where – Suzanne Park (625 Suzanne Rd., Walnut CA ).

 • October 13, 2018 Water Fest

  What – Water Fest. When – October 13, 2018 (10:00 A.M. – 2:00 P.M.). Where – Arcadia County Park (405 S. Santa Anita Ave., Arcadia, CA).

 • October 19, 2018 Whittier Friday Fair

  What – Whittier Friday Fair. When – October 19, 2018 (7:30 A.M. – 1:30 P.M.). Where – Whittier Uptown Association, Bright Avenue, Whittier, CA.

 • October 20, 2018 Business Expo

  What – Business Expo. When – October 20, 2018 (10:00 A.M. – 2:00 P.M.). Where – at the Shoppes at Chino Hills (13920 City Center Dr, Chino Hills, CA).

 • October 20, 2018 5K Pumpkin Run/Walk & Community Health & Fitness Expo

  What – 5K Pumpkin Run/Walk & Community Health & Fitness Expo. When – October 20, 2018 (7:00 A.M. – 11:00 A.M.). Where – at the Cortez Park Community & Senior Center (2501 E Cortez St., W Covina).

 • October 20, 2018 Children’s Day Parade and Harvest Festival

  What – Children’s Day Parade and Harvest Festival . When – October 20, 2018 (10:30 A.M. – 1:30 P.M.). Where – Arceo Park (3125 Tyler Ave., El Monte CA).

 • October 21, 2018 Community Energy Savings Outreach Booth / Seminar

  >What – Community Energy Savings Outreach Booth / Seminar. When – October 21, 2018 (10:00 A.M. – 2:00 P.M.). Seminar (11:00 A.M. – 12:00 P.M.) Where – 9620 Flair Dr., El Monte, CA 91731.

 • October 23, 2018 Community Energy Savings Outreach Seminar / Family Health Fair

  What – Community Energy Savings Outreach Seminar / Family Health Fair. When – October 23, 2018 (9:00 A.M. – 2:00 P.M.). Seminar (11:00 A.M. – 12:00 P.M.) Where – 3456 Glenmark Drive, Hacienda Heights, CA.

 • October 26, 2018 Downtown Festival

  What – Downtown Festival. When – October 26, 2018 (8:00 A.M. – 2:00 P.M.). Where – Downton Bright Avenue, Whittier, CA.

 • October 26, 2018 5th Annual Fall Fun Festival

  What – 5th Annual Fall Fun Festival. When – October 26, 2018 (5:00 P.M. – 9:00 P.M.). Where – The Historic Mission District (320 South Mission Dr.).

 • October 27, 2018 Community Energy Savings Outreach Booth / Seminar

  What – Community Energy Savings Outreach Booth / Seminar. When – October 27, 2018 (9:00 A.M. – 12:00 P.M.). Seminar (11:00 A.M. – 12:00 P.M.) Where – Alhambra High School (101 S 2nd Street , Alhambra, CA).

 • October 31, 2018 Family Harvest Festival

  What – Family Harvest Festival. When – October 31, 2018 (6:00 P.M. – 9:00 P.M.). Where – 1415 N. Santa Anita Ave., South El Monte CA.

 • October 31, 2018 Halloween Spooktacular

  What – Halloween Spooktacular . When – October 31, 2018 (4:00 P.M. – 8:00 P.M.). Where – Ruben S. Ayala Park (14225 Central Ave., Chino, CA).

 • October 31, 2018 Halloween Hi-Jinks 2018

  What – Halloween Hi-Jinks 2018. When – October 31, 2018 (5:00 P.M. – 9:00 P.M.). Where – at the Rialto Civic Center.