Truyền Bá Hiệu Năng Bằng Ngôn Ngữ Của Bạn

Gọi số miễn phí!

(909)860-5300

Gian Hàng Cộng Đồng

CLEO cung ứng các khách hàng thông tin về tiết kiệm năng lượng và những chương trình của SoCalGas tại những buổi họp mặt của cộng đồng. Các đại diện của chúng tôi nói các thứ tiếng Anh, Hoa, Ấn, Hàn, Tây Ban Nha và Việt để giúp các khách hàng tiết kiệm năng lượng, tiền bạc và môi sinh.

Để tìm thêm chi tiết khi nào và ở đâu có những gian hàng của CLEO trong khu vực của quí vị, vui lòng vào trang event page.

*Lịch trình có thể thay đổi.

Gọi số miễn phí!

(909)860-5300