Truyền Bá Hiệu Năng Bằng Ngôn Ngữ Của Bạn

Gọi số miễn phí!

(909)860-5300

Hoan Nghênh bạn đến với CLEO – Truyền Bá Hiệu Năng Bằng Ngôn Ngữ Của Bạn

 CLEO tăng sự hiểu biết cho khách hàng về các thông tin từ công ty tiện ích của các chương trình tiết kiệm năng lượng và hòan tiền lại và năng lượng kiến thức cho sức mạnh để thật sự tiết kiệm. CLEO cung ứng những buổi tham khảo miễn phí về sự hiểu qủa năng lượng Gian hàng nguồn lợi ích tại các hội chợ cộng đồng tại nhà bằng các ngôn ngữ của các cộng đồng Trung Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Gốc Latin, Ấn Độ và người mỹ gốc Châu Phi. Những chương trình nầy trình bày đơn giản về sự hiệu qủa của năng lượng và cung cấp thông tin về các chương trình hòan tiền lại của SoCalGas cho các cư dân và các chương trình cho các cư dân với lợi tức thấp.

Chương trình CLEO đả và đang cung cấp những sự hiểu biết cho cư dân tiêu thụ tại Nam California với ‘Năng lượng Kiến thức Cho Sức mạnh để Thật sự Tiết kiệm’ hơn thập niên nay.